Quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận mới ban hành

Thứ năm - 17/03/2022 15:24

Sáng 17/3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, Thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2022). Các đồng chí: Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh không phải Tỉnh ủy viên; đại diện thường trực cấp ủy và phụ trách công tác tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

                                           
                                                    Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.


Hội nghị quán triệt các nội dung: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 10/2/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

Quy định số 638-QĐ/TU, ngày 7/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 3/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xem xét Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm. Qua đó, nhìn lại những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW. Theo đó, Kết luận số 21 tiếp tục chỉ ra những mặt hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Trước yêu cầu của tình hình mới, Kết luận số 21 có 4 điểm mới: mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Quy định số 37-QĐ/TW cơ bản giữ nguyên 19 điều của Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, có điều chỉnh, sắp xếp và biên tập lại một số điều cho phù hợp với các nhóm hành vi, có tính hệ thống, chặt chẽ, có tính pháp quy, cụ thể, rõ nội hàm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát; xây dựng 2 điều mới (điều 3, điều 13). Việc bổ sung, sửa đổi các quy định để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa quyền lực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 10/2/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm và xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các cấp, ngành trong triển khai thực hiện kết luận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực hiện kết luận, tạo bước chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Quy định số 638-QĐ/TU, ngày 7/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ có 13 điều và 9 phụ lục kèm theo, nêu rõ quy định cụ thể về chức danh quy hoạch, đối tượng quy hoạch; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch; phương pháp quy hoạch; tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi và thời điểm tính tuổi quy hoạch; công khai và quản lý, sử dụng quy hoạch…

Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 42 trong 10 năm qua, kết quả đạt được và những hạn chế; Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, giải pháp.

Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư nêu 5 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành trong tỉnh đối với hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức và nâng cao hiệu quả hợp tác về khoa học - công nghệ…

Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 3/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 xác định phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là đột phá chiến lược, động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững của tỉnh; phù hợp với định hướng của Nghị quyết Đại hội III của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và định hướng chiến lược phát triển ngành khoa học và công nghệ. Nghị quyết nêu rõ 6 mục tiêu cụ thể và 7 giải pháp chủ yếu.

Sau hội nghị, các địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai và thực hiện các nội dung trên ở cấp mình chi tiết, hiệu quả.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình chiến sự Nga - Ukraine và định hướng tuyên truyền về chiến sự Nga - Ukraine trong thời gian tới.

Nguồn tin: Báo Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

drd2802802801
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay335
  • Tháng hiện tại217,271
  • Tổng lượt truy cập2,153,896
Chung nhan Tin Nhiem Mang

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Tổ 1 - phường Sông Hiến - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: ccbcaobang90@gmail.com - Điện thoại: 0206 2481995

Ghi rõ nguồn  (htttp://cuuchienbinh.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây