Kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi năm 2023

Thứ ba - 13/12/2022 10:26
 
HỘI CCB VIỆT NAM
HỘI CCB TỈNH CAO BẰNG
 
 
Số: 03/KH - CCB
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
    Cao Bằng, ngày 12 tháng 12 năm 2022
 
 
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi năm 2023
 
 
   
  
Căn cứ Công văn số 1598-CV/VPTU, ngày 16/9/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy  thông báo kết luận cuộc họp  Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động lớn năm 2023 của Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Cao Bằng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chương trình công tác năm 2023 của Hội CCB tỉnh.
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội CCB ở cơ sở. Thường trực Hội CCB xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Trang bị kiến thức, kỹ năng công tác vận động quần chúng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
- Tạo điều kiện để cán bộ Hội CCB cơ sở giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp hội viên; nhằm nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
- Thông qua Hội thi tìm ra các giải pháp hiệu quả, thiết thực để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, gắn tổ chức Hội thi với xây dựng, củng cố kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở.
2. Yêu cầu
- Công tác tổ chức Hội thi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng. Nội dung tổ chức hội thi thiết thực, phù hợp với văn hoá truyền thống của địa
phương và yêu cầu thực tiễn công tác.
 - Hội thi được tổ chức ở 2 cấp (cấp huyện và tương đương; cấp tỉnh).
 II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, QUY MÔ TỔ CHỨC
1. Đối tượng dự thi
- Cấp huyện: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB xã, phường, thị trấn.
- Khối 487: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cơ sở.
- Đối tượng dự thi cấp tỉnh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB cấp cơ sở đạt giải cao tại Hội thi cấp huyện và tương đương. 
2. Quy mô tổ chức, số lượng dự thi
2.1. Cấp huyện và tương đương
Tùy theo điều kiện từng địa phương, đơn vị tổ chức Hội thi phù hợp, chọn thí sinh tham gia Hội thi cấp tỉnh theo quy định.
2.2. Cấp tỉnh
- Hội CCB các huyện, thành phố cử ít nhất 02 thí sinh tham gia dự thi.
- Hội CCB Khối 487 cử ít nhất 01 thí sinh tham gia dự thi.
- Điều kiện: Các thí sinh tham gia dự thi cấp tỉnh phải là các thí đã đạt giải cao ở cấp huyện và tương đương.
- Danh sách thí sinh tham dự Hội thi cấp tỉnh gửi về Ban Tổ chức Hội thi trước 10 ngày diễn ra hội thi (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Nội dung
- Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về nghiệp vụ Hội CCB.
- Tìm hiểu Pháp lệnh CCB Việt Nam , Điều lệ Hội CCB Việt Nam.
- Tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động.
- Tìm hiểu về truyền thống Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh Cao Bằng.
- Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB các cấp; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến CCB.
2. Hình thức
Hội thi ở mỗi cấp gồm 3 phần thi, theo thứ tự bốc thăm 1 lần cho cả 3 phần thi, cụ thể như sau:
- Phần 1 - "Thi chào hỏi": Thí sinh dự thi theo hình thức sân khấu hóa, thí sinh giới thiệu về bản thân, địa phương, đơn vị nơi công tác và giới thiệu
khái quát chung về công tác Hội và cán bộ làm công Hội ở cơ sở.
- Phần 2 - "Thi Nghiệp vụ công tác Hội": Thí sinh dự thi theo hình thức do Ban tổ chức chuẩn bị theo các nội dung nêu trên.
- Phần 3 - "Thi xử lý tình huống": Thí sinh dự thi theo hình thức bốc thăm xử lý tình huống thể hiện về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cơ sở.                                                             
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Hội thi cấp huyện và tương đương
Tổ chức Hội thi hoàn thành trước ngày 30/9/2023. Thời gian, địa điểm cụ thể do Ban tổ chức Hội thi cấp huyện và tương đương quyết định.
2. Hội thi cấp tỉnh
- Thời gian: Hội thi tổ chức 1,5 ngày, dự kiến quý IV/2023  
- Địa điểm: Thành phố Cao Bằng (sẽ có thông báo cụ thể).
V. KINH PHÍ TỔ CHỨC
1. Đối với Hội thi cấp huyện
Căn cứ kế hoạch này các đơn vị chủ động báo cáo cấp ủy, xây dựng dự toán xin kinh phí tổ chức Hội thi.
2. Đối với Hội thi cấp tỉnh
 Kinh phí tổ chức Hội thi chi từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Hội CCB tỉnh năm 2023.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thường trực Hội CCB tỉnh: Triển khai kế hoạch Hội thi đến Hội CCB các huyện, thành phố, Khối 487; giao cho Ban công tác xây dựng Hội, Ban Kinh tế - Tổng hợp tham mưu cho Thường trực thực hiện các nội dung:
- Ban Công tác xây dựng Hội:  Triển khai kế hoạch, Thể lệ tổ chức Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi năm 2023; Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký và các bộ phận giúp việc, phục vụ cho Hội thi cấp tỉnh. Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc, in ấn khen thưởng và các điều kiện đảm bảo cho Hội thi cấp tỉnh; phối hợp với Ban Kinh tế - Tổng hợp, xây dựng Bộ câu hỏi nghiệp vụ công tác Hội, câu hỏi xử lý tình huống, đáp án của Hội thi theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Ban Kinh tế - Tổng hợp: Dự trù kinh phí tổ chức Hội thi cấp tỉnh; chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị, cơ sở vật chất, in ấn tài liệu, giấy mời đại biểu tham dự và các điều kiện đảm bảo cho công tác tổ chức Hội thi cấp tỉnh; phối hợp với Ban công tác xây dựng Hội, xây dựng Bộ câu hỏi nghiệp vụ công tác Hội, câu hỏi xử lý tình huống, đáp án của Hội thi theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách.
2. Hội CCB các huyện, thành phố và Khối 487
- Báo cáo xin chủ trương cấp ủy; xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí triển khai tổ chức Hội thi cấp mình.
- Chọn cử thí sinh tham dự Hội thi cấp tỉnh theo quy định.
Mọi vấn đề liên quan cần trao đổi, đề nghị các đơn vị liên hệ với Ban Công tác xây dựng Hội, Hội CCB tỉnh (Đ/c Nông Văn Triệu - Phó Trưởng ban  để tổng hợp, kịp thời giải đáp, thống nhất thực hiện).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi năm 2023 của Hội CCB tỉnh. Đề nghị Hội CCB các huyện, thành phố và Khối 487 nghiêm túc thực hiện (Kế hoạch này đã được đưa lên trang thông tin điện tử Hội CCB tỉnh Cao Bằng)./.
(Ban hành kèm theo Thể lệ Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi cấp tỉnh năm 2023).
 
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW Hội CCBVN;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội CCB tỉnh;
- Hội CCB các huyện, thành phố, Khối 487;
- Lưu: VT, 2 Ban CM.
    KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Trung Bộ

THỂ LỆ
Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi năm 2023
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 03/KH-CCB, ngày 12/12/2022 của Hội CCB tỉnh Cao Bằng)
 
I. QUY ĐỊNH CHUNG
- Hội CCB các huyện, thành phố, Khối 487 cử một đồng chí lãnh đạo làm trưởng đoàn.
- Các Trưởng đoàn có trách nhiệm hướng dẫn thí sinh của đơn vị mình thực hiện nghiêm chỉnh Thể lệ Hội thi.
- Trước ngày thi, các trưởng đoàn phải có mặt để nghe Ban Tổ chức phổ biến các quy định về Hội thi và thay mặt đoàn bốc thăm số báo danh đội mình. Nếu vắng mặt thì mọi khiếu nại về thể lệ sẽ không được giải quyết.
- Trong thời gian diễn ra Hội thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, các bộ phận phục vụ, các Trưởng đoàn, thí sinh phải đeo phù hiệu do Ban Tổ chức quy định. Trong khi thi, thí sinh không được sử dụng điện thoại di động, tài liệu có liên quan và các hình thức gian lận khác. Nếu Ban Giám khảo phát hiện thí sinh vi phạm thể lệ, sẽ không được dự thi phần thi đó.
- Thí sinh dự thi phải đúng danh sách đăng ký, thực hiện nghiêm túc Thể lệ của Ban Tổ chức Hội thi quy định. Đeo số báo danh do Ban Tổ chức Hội thi phát hành. Có mặt đúng giờ theo thông báo của Ban Tổ chức Hội thi. Nếu thí sinh đến chậm 05 phút trước khi đến lượt thi sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.
- Trang phục dự thi: Quân phục mùa đông hoặc Com lê.
- Các Trưởng đoàn, thành viên đoàn, các khán giả, cổ động viên không được gợi ý cho các thí sinh những nội dung có liên quan đến đáp án của Ban Giám khảo, hoặc tạo ra những ức chế cho thí sinh trong quá trình trả lời câu hỏi các phần thi.
- Trong quá trình thi, nếu có khiếu nại, thắc mắc thì Trưởng đoàn có văn bản gửi Ban Tổ chức Hội thi hoặc gặp trực tiếp Ban Tổ chức Hội thi để xem xét, giải quyết sau khi kết thúc mỗi phần thi không quá 10 phút. Không phát ngôn tùy tiện, làm ảnh hưởng đến Hội thi.
II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN DỰ THI
1. Đối tượng, số lượng thí sinh tham gia dự thi
- Cán bộ Hội CCB cơ sở (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội CCB xã, phường, thị trấn và tương đương đang làm công tác Hội).
- Mỗi Hội CCB huyện, thành phố cử ít nhất 02 thí sinh tham gia dự Hội thi cấp tỉnh.
- Hội CCB Khối 487 cử ít nhất 01 thí sinh tham gia dự Hội thi cấp tỉnh.
2. Điều kiện tiêu chuẩn dự thi:
Thí sinh tham dự Hội thi cấp tỉnh phải là các thi sinh đã đạt giải cao tại Hội thi cấp huyện, thành phố và tương đương. Danh sách thí sinh tham dự Hội thi cấp tỉnh gửi về Ban Tổ chức Hội thi trước 10 ngày diễn ra hội thi.
III. NỘI DUNG THI 
Gồm 03 phần thi, cụ thể như sau:
1. Phần thi Chào hỏi
- Nội dung, Thí sinh giới thiệu về bản thân, địa phương, đơn vị nơi công tác, về công tác Hội CCB và cán bộ làm công các Hội CCB cơ sở.
- Hình thức: sân khấu hóa; thể loại: ca nhạc, kịch ngắn, hò, vè, ngâm thơ…
- Yêu cầu: Nội dung dự thi của các thí sinh gửi về Ban tổ chức hội thi trước thời điểm thi 05 ngày, các thí sinh được sử dụng diễn viên phụ để minh họa hoặc trình chiếu trên powerpoint; không được hát nhép …
- Thời gian: tối đa 05 phút. Nếu vượt quá thời gian sẽ bị trừ điểm theo tỷ lệ (01 phút trừ 0,5 điểm), nhưng tối đa trừ không quá 3 điểm của phần thi này.
- Cách tính điểm: Điểm tối đa là 20 điểm, Ban giám khảo sẽ chấm điểm nội dung; điểm sáng tạo, nghệ thuật; điểm phong cách biểu diễn.
Trong đó:
+ Điểm nội dung:                      10 điểm.
+ Điểm sáng tạo, nghệ thuật:      5 điểm.
+ Phong cách biểu diễn:              5  điểm
2. Phần thi Nghiệp vụ công tác Hội CCB
- Thí sinh dự thi theo hình thức trả lời Bộ câu hỏi kiến thức tổng hợp về truyền thống Hội CCB, Pháp lệnh CCB, Điều lệ Hội CCB Việt Nam và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội CCB.
- Hình thức: Thí sinh bốc thăm trả lời Bộ câu hỏi gồm 10 câu trắc nghiệm; chọn phương án trả lời A-B-C-D.
- Mỗi câu hỏi trả lời trong thời gian 30 giây (sau khi MC đọc câu hỏi).
- Cách tính điểm: Mỗi câu trả lời đúng là 05 điểm (Tối đa 50 điểm).
3. Phần thi Xử lý tình huống
- Nội dung: thể hiện về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội CCB cơ sở.
- Hình thức: Xử lý tình huống do Ban tổ chức đưa ra.
- Thời gian chuẩn bị và trả lời tình huống không quá 07 phút, (không tính thời gian MC đọc câu hỏi). Nếu vượt quá thời gian sẽ bị trừ điểm theo tỷ lệ (01 phút trừ 0,5 điểm), nhưng tối đa trừ không quá 3 điểm của phần thi này.
- Cách tính điểm:  điểm tối đa là   30 điểm
+ Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi:  20 điểm
+ Có sáng tạo, khả năng áp dụng với thực tiễn:  5 điểm
+ Phong cách thể hiện:                    5  điểm
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Căn cứ vào tổng số điểm đạt được của mỗi cá nhân qua ba phần thi, Ban Tổ chức sẽ xếp hạng thứ tự đạt giải từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh có tổng số điểm thi bằng nhau, Ban giám khảo sẽ căn cứ vào kết quả của từng phần thi theo thứ tự ưu tiên: Thi nghiệp vụ; thi xử lý tình huống để xác định thí sinh đạt kết quả thi cao hơn.
Cơ cấu các giải như sau:
- 01 Giải nhất.
- 01 Giải nhì.
- 02 Giải ba.
- 03 Giải khuyến khích.
V. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI BAN GIÁM KHẢO, THƯ KÝ
1. Quy định làm việc của Ban giám khảo, thư ký
- Đảm bảo đúng thời gian làm việc theo quy định của Ban tổ chức.
- Chấm và cho điểm đầy đủ các nội dung thi theo quy định. Ban giám khảo chấm điểm, lẻ 0,5 điểm; điểm chênh lệch giữa thành viên Ban giám khảo mỗi phần thi không quá 2 điểm.
- Không tiết lộ điểm chấm, kết quả xếp loại, đánh giá khi chưa có ý kiến của Ban tổ chức.
- Trưởng Ban giám khảo có trách nhiệm nhắc nhở, yêu cầu các thành viên thực hiện nhiệm vụ được phân công, báo cáo trưởng Ban tổ chức giải đáp thắc mắc, yêu cầu, khiếu nại của các đoàn về kết quả chấm (nếu có).
- Thư ký có trách nhiệm chuẩn bị biểu chấm điểm, ghi chép tổng hợp điểm, tính thời gian các phần thi; ghi chép biên bản các cuộc họp của Ban giám khảo; phối hợp thực hiện công tác khen thưởng, trao giải.
2. Tiêu chí đánh giá
- Chấm đầy đủ các nội dung thi theo quy định của Ban tổ chức.
- Điểm chấm để làm căn cứ, xếp loại trao giải
- Kết luận cuối cùng của giải thưởng dựa trên cơ sở thống nhất của Ban giám khảo với Ban tổ chức.
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

drd2802802801
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay162
  • Tháng hiện tại6,405
  • Tổng lượt truy cập1,031,383
Chung nhan Tin Nhiem Mang

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Tổ 1 - phường Sông Hiến - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: ccbcaobang90@gmail.com - Điện thoại: 0206 2481995

Ghi rõ nguồn  (htttp://cuuchienbinh.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây